Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VELKOOBCHODU EGO DEKOR S.R.O.

Tyto všeobecné Obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na Smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Ego dekor s.r.o., umístěného na webovém rozhraní http://www.egodekor.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) a dále na Smlouvy uzavřené jiným distančním nebo osobním způsobem, mezi společností:

Ego dekor s.r.o., IČO: 03364721, se sídlem na adrese Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 230563 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“)

a

podnikatelem či právnickou osobou (dále jen „Kupující“)

(Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany“).
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji Zboží či další Smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „Smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem definovaným v této Smlouvě.
  2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné Rámcové obchodní Smlouvě. Odchylná ujednání ve Rámcové obchodní Smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti Smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání Smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy Smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
  3. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na Kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Kupující je povinen na výzvu Prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e mail Prodávajícího.
  4. E-shop Prodávajícího není určen pro Spotřebitele a Spotřebitelům tak nebude k e-shopu Prodávajícího umožněn přístup.
  5. Prodávající není povinen umožnit přístup do svého e-hopu každé právnické nebo fyzické osobě. Prodávající si tímto vyhrazuje právo žádost o registraci bez udání důvodů zamítnout. Stejně tak si Prodávající vyhrazuje právo rozhodovat o šíři nabídky nabízeného Zboží pro jednotlivé Kupující.
  6. Každé fyzické nebo právnické osobě, které je na základě jeho schválené registrace zřízen účet (dále společně jen jako Kupující), je zároveň zřízen účet i na webovém rozhraní v e-shopu společnosti Ego dekor s.r.o. Po přihlášení se pod tímto účtem na webovém rozhraní www.egodekor.cz získává Kupující automaticky přístup ke katalogu nabízeného Zboží a ke všem svým Objednávkám a fakturám. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Na webovém rozhraní je uveden seznam Zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace Zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření Smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal Objednávku a aby došlo k přijetí této Objednávky Prodávajícím. Za odeslanou Objednávku se považuje i Objednávka pořízená osobně v rámci vzorkovny Prodávajícího, kterou Kupující stvrzuje svým podpisem a Objednávka učiněná telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím obchodního zástupce.
  2. Kupující souhlasí s tím, že Zboží z Objednávky bude Prodávající dodávat Kupujícímu i postupně, a to podle dostupnosti skladových zásob. Pokud by Kupující nesouhlasil s postupným vykrýváním Objednávky, uvede tuto skutečnost do poznámky každé konkrétní Objednávky. Prodávající tímto aktem považuje smlouvu za ukončenou po prvním, i částečném, závozu Zboží.
  3. Kupující provádí Objednávku prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, faxem, e-mailem, osobně nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Objednávka musí vždy obsahovat přesné číselné označení Zboží, případně jeho, počet kusů Zboží a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
  4. Prodávající není povinen obdrženou Objednávku potvrdit. Nepotvrzená Objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si Objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti Objednávky. Objednávku může Prodávající odmítnout a to do 72 hod od jejího obdržení, a to nejen v případě, že Prodávající uzná, že obdrženou Objednávku není možné v požadovaném čase, množství anebo ceně realizovat.
  5. Kupní Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující odešle svou Objednávku k nákupu Zboží Prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, osobně v rámci vzorkovny Prodávajícího nebo jiným způsobem, který Prodávající Kupujícímu umožní a je považována za závaznou, pokud není označena jako Poptávka.
  6. Před zasláním Objednávky prostřednictvím webového rozhraní e-shopu Prodávajícího Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil. Kupující je zároveň informován o dostupnosti vybraného Zboží. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
  7. Podáním Objednávky Kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané Zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání Objednávky. Objednávka je návrhem kupní Smlouvy, kdy samotná kupní Smlouva je uzavřena přes webové rozhraní, telefonickou nebo e-mailovou akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní Smlouvy.
  8. Zrušení či změny Objednávky jsou možné pouze po dohodě s Prodávajícím. V případě zrušení Objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30 % z ceny Zboží bez DPH.
  9. U vystaveného Zboží, ať již v e-shopu, vzorkovně firmy nebo katalogu Zboží Prodávajícího jsou uvedeny informace o nabízeném Zboží včetně jeho cen. Ceny Zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou buď zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu nebo prezentovány v cenících Dodavatelů. Ceny jsou platné k datu uskutečnění Objednávky, a to i v případě, že dojde k přecenění Zboží.
  10. Ceny se obvykle mění vždy dvakrát ročně, pokud k tomu nemá Prodávající jiné závažné důvody, a to vždy k 1. lednu a 1. červenci daného kalendářního roku.
  11. Pokud Prodávající nabízí slevy, jsou tyto nevymahatelné.
 3. DROPSHIPPING
  1. Službu „dropshipping“ nabízí Prodávající Kupujícímu především pro Objednávky velkoobjemových zásilek na základě pravidel uvedených níže.
  2. Kupující provádí Objednávku „dropshippingu“ výhradně prostřednictvím webového rozhraní e - shopu https://eshop.egodekor.cz. Objednávka musí vždy obsahovat přesné číselné označení Zboží, počet kusů Zboží a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo). Dále je nutné do „Poznámky“ ve Shrnutí objednávky uvést adresu se jménem, telefonní číslo a e-mailovou adresu koncového zákazníka Kupujícího pro doručení „dropshippingové“ objednávky). Okamžikem odeslání objednávky je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouva.
  3. Pro Objednávky „dropshippingu“ lze objednávat pouze zboží, které je označeno v e-shopu Prodávajícího jako „skladem“.
  4. Pokud není objednané Zboží k dispozici, informuje o tom neprodleně Prodávající Kupujícího.
  5. Objednávka pro „dropshipping“ musí obsahovat Zboží určené výhradně pro jednoho koncového zákazníka Kupujícího a jedno doručovací místo (každá „dropshippingová“ Objednávka musí být uzavřena samostatně).
  6. Zrušení či změna „dropshippingové“ Objednávky není možná, na neodebrané zboží koncovým zákazníkem Kupujícího není možné vystavit Prodávajícímu vratku.
  7. Prodávající zpracuje obdrženou „dropshippingovou“ Objednávkou nejpozději do 2 pracovních dní od jejího obdržení.
  8. Na základě již zpracované „dropshippingové“ objednávky odešle Prodávající Kupujícímu fakturu se splatností 3 dnů, ve které bude uvedena cena zboží, cena balného a cena „dropshippingu“. Dále bude Prodávající informovat Kupujícího o rozměru a váze zabalené zásilky (formu a způsob balení volí Prodávající na základě vlastních zkušeností a typu odesílaného zboží; cena za službu je uvedena v Ceníku Doprava).
  9. Úhradu faktury potvrdí Prodávající Kupujícímu po připsání platby na účet Prodávajícího, na základě které objednává Kupující na vlastní náklady dopravu ke svému zákazníkovi s tím, že místo vyzvednutí zásilky je adresa skladu Prodávajícího: Ego dekor s.r.o., Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy (dopravce může zásilku vyzvednout na uvedené adrese v pracovní dny od 7.30 do 16.00).
  10. Kupující Prodávajícímu odešle e-mailem avízo o objednaném způsobu dopravy včetně zadaného termínu svozu.
  11. Prodávající bude Kupujícího informovat o předání zásilky dopravci emailem.
  12. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti mezi Kupujícím a jeho zákazníkem se řídí Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Kupujícího a Prodávající není účastníkem tohoto reklamačního řízení.
  13. Za zboží předané Prodávajícím do přepravy zodpovídá Přepravce Kupujícího, stejně tak případné reklamace zboží řeší Kupující se svým zákazníkem sám. Prodávající řeší případnou reklamaci Zboží přímo s Kupujícím, nikoli s jeho koncovým zákazníkem.
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající odešle Kupujícímu Zboží v termínu, jak je uvedeno v jeho Objednávce. Kupující bere na vědomí, že termín finální dodávky a skutečně dodané množství nemusí přesně odpovídat jeho Objednávkám, i když Prodávající se bude snažit příslušné Objednávky v obou aspektech uspokojit. Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti Zboží. Dobu dodání lze zjistit dotazem u Prodávajícího.
  2. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání Zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
  3. Zboží je doručováno na dohodnuté místo určení v ČR a na Slovensku dopravou Ego dekors.r.o. nebo Smluvním dopravcem Prodávajícího.
  4. V případě, že si Kupující zajistí vlastní dopravu, bude Zboží pro Kupujícího připraveno ve skladu Prodávajícího, není-li výslovně dohodnuto něco jiného.
  5. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží převzetím Zboží nebo okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno se Zbožím nakládat (bez ohledu na to, zda Kupující Zboží převezme nebo ne).
  6. Před převzetím Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu Zboží.
  7. Neprodleně po převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat Zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů Zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí Zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.
  8. Nepřevzetím Zboží ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.
  9. Prodávající má právo před předáním předmětu Objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného Zboží nebo služby.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zejména některým z níže uvedených způsobů:
   1. před dodáním Zboží:
    převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době
    splatnosti uvedené na faktuře;
   2. při převzetí Zboží:
    hotově
    na dobírku (při využití přepravce)
   3. po dodání Zboží:
    převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.
  2. Prodávající je oprávněn neumožnit placení Zboží po dodání Zboží. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke Zboží. Faktury, dodací list i Objednávky je možné vyhledat na webovém rozhraní pod účtem Kupujícího.
  3. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem uhrazení faktury za Zboží Prodávajícímu.
  4. Dnem úhrady faktur Prodávajícímu se rozumí den připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto Obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
  6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny Zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky Zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.
  7. Platba Zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR). Pro platbu v eurech je nutné uhradit fakturovanou částku na eurový účet níže uvedený. V jiném případě bude Kupujícímu dofakturován poplatek banky za konverzi měny/připsání eurové částky.


   Eurový účet:
   Název banky: Citfin
   Číslo účtu: 1095734/2060
   IBAN: CZ7420600000000001095734
   BIC / Swift: CITFCZPPXXX


   Korunový účet:
   Název banky: Česká Spořitelna
   Číslo účtu: 7132700369/0800
   IBAN:CZ2608000000007132700369
   BIC: GIBACZPX

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).
  2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Zboží déle než 4 týdny.
  3. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
  4. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně Zboží, které bylo nebo bude dodáno řádně, včas a bez vad.
  5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a pouze na Zboží, které ještě nebylo připraveno nebo předáno k expedici. Tímto se neruší právo Prodávajícího na vystavení faktury v hodnotě 30% hodnoty Objednávky.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží, které již bylo připraveno k expedici nebo předáno do přepravy, bude k fakturované částce 30 % z hodnoty Objednávky naúčtováno jak vynaložené přepravné, tak náklady na rozbalení a rozložení připraveného Zboží, a to v taxe 350,- Kč za každou započatou hodinu práce skladníka.
  7. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem REKLAMACE – POSTUP uveřejněného na webových stránkách Prodávajícího.
  2. Sjednaná lhůta Kupujícího pro nárokování reklamací je 24 měsíců na skryté a výrobní vady, a 2 dny na zjevné vady po doručení Smluvního produktu do skladu nebo jiného místa doručení Kupujícího.
  3. Kupující bude bez zbytečného odkladu zasílat Prodávajícímu úplné informace včetně popisu závad, fotografií a vyplněného Reklamačního formuláře uvedeného na webovém rozhraní Prodávajícího na e-mail: reklamace@egodekor.cz.
  4. Prodávající se rozhodne přijmout nebo popřít nárok na základě fotografií a informací, které obdrží od Kupujícího. Prodávající může Kupujícího požádat, aby mu poskytl další fotografie a informace, pokud obsah původních fotografií není dostatečný, podrobný, nebo pokud chyba nebo příčina není zřejmá.
  5. Vypořádání je provedeno v dobropisu vystaveném Prodávajícím nebo výměnou Zboží.
  6. Kupující je oprávněn znehodnotit nárokované produkty po uplynutí 60 pracovních dnů po nárokování reklamace u Prodávajícího. Během této doby Prodávající informuje o úmyslu přepravit výrobek do svých prostor, pokud má o to zájem. Tato doprava je plně pokryta Prodávajícím v případě, že přepravu Zboží, v rámci, kterého reklamace vzešla, hradil Kupující. V případě, že přepravu hradil Prodávající, hradí přepravné reklamovaného Zboží k Prodávajícímu Kupující. V případě, kdy Prodávající reklamaci neuzná, a hradil-li přepravu reklamovaného Zboží od Kupujícího, bude Zboží zasláno zpět Kupujícímu, ať již samostatně nebo s další dodávkou Zboží, přičemž bude zpětně dofakturována případná cena za dopravu reklamovaného Zboží.
  7. Kupující je povinen se seznámit s návodem k montáži nebo používání zakoupeného výrobku před jeho dalším prodejem. Návody k obsluze nebo montáži jsou buď přiloženy přímo u Zboží nebo jsou k dispozici ke stažení na webovém rozhraní Prodávajícího a stránce s detailem produktu. V případě, že by návod ke Zboží nebyl k dispozici ani u Zboží ani na webu, Prodávající zašle návod Kupujícímu na vyžádání.
  8. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
   1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  9. Projeví-li se skrytá vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že Zboží byla vadná již při převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy s vazbou na konkrétní Zboží.
  10. Právo na dobropisování nebo dodání nové Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží spotřebitel řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
  11. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Výše slevy je navržena Prodávajícím s tím, že Kupující tuto slevu musí akceptovat. V případě, že tato sleva nebude ze strany Kupujícího akceptována, bude Zboží vráceno na sklad Prodávajícího a po jeho přijetí bude hodnota vráceného Zboží Kupujícímu dobropisována.
  12. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží v těchto případech:
   1. je-li vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
   2. jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím,
   3. vada vznikla na Zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží (např. uplynutím životnosti),
   4. je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením,
   5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.
   6. vada na Zboží vznikla v důsledku poškození Zboží dopravou. Za takto poškozené Zboží nese zodpovědnost třetí strana – Přepravce. V takovém případě Kupující postupuje dle pokynů a reklamačního řádu uvedeného na webových stránkách Přepravce.
   7. reklamovat lze pouze Zboží, které je OZNAČENO ORIGINÁLNÍM NEPORUŠENÝM ŠTÍTKEM S LOGEM A KÓDEM ZBOŽÍ. V případě odstranění této etikety se Kupující zříká možnosti pozdější reklamace Zboží.
  13. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  14. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez zbytečných prodlev, ve složitých případech do deseti pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 8. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
   • uchovávat jako důvěrné;
   • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
   • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
   • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  2. Kupující se zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů, dokladů a reklamních textů předaných mu Prodávajícím.
  3. Dále se Kupující zavazuje, že nebude pořizovat žádné fotografie v prostorách Vzorkovny Prodávajícího bez jeho výslovného souhlasu. Pokud Prodávající tento výslovný souhlas Kupujícímu udělí, zavazuje se Kupující tyto fotografie dále nešířit, a to ani prostřednictvím sociálních médií.
  4. Veškeré reklamní materiály, fotografie a texty uveřejněné na webovém rozhraní Prodávajícího, mohou být dále šířeny pouze pod označením Prodávajícího, ev. konkrétní značky daného Zboží. Všechny fotografie jsou buď ve vlastnictví Prodávajícího anebo má Prodávající souhlas majitele k jejich dalšímu šíření. Dalším použitím těchto fotografií a reklamních materiálů se nepozbývá vlastnického práva k nim.
 9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ
  1. Přístup na stránky www.egodekor.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů za podmínek na stránkách uvedených. U Kupujících budou osobní údaje zpracovány Prodávajícím za účelem uzavření a plnění Smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících.
  2. Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.
  3. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany Prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si Kupující/adresát nepřeje další zasílání těchto Obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním Obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním Obchodních sdělení na adresu info@egodekor.cz.
  4. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje subjekt údajů, tj. uživatele a Kupujícího (dále také jako „subjekty údajů") o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj.zejména o tom,že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.
  5. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@egodekor.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.
 10. DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU
  1. Je-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že bude doručováno Kupujícímu e-mailem na adresu elektronické pošty, bude tak učiněno přednostně na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího.
  2. Má se za to, že písemnost odeslaná elektronickou poštou byla druhé straně doručena bezprostředně poté, co byla odesílající stranou odeslána.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží).
  2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupující potvrzuje, že všechna ujednání těchto Obchodních podmínek jsou srozumitelná.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.egodekor.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické Objednávky. Odesláním elektronické Objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu,že se seznámils těmito obchodními podmínkami a že s nimisouhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  5. Prodávající Ego dekor s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.egodekor.cz nejméně 10 dní před účinností nových podmínek.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021 a vztahují se na všechny Objednávky s požadovaným termínem realizování po tomto datu.

Mgr. Daniela Semecká, DiS, jednatel společnost